2013/08/12

FELT 11thAlbum 【Abyss nova】


ジャケット&デザイン等担当しました。
 
東方アレンジサークルFELT 11th album 「Abyss nova」